A+ Learning Center

Archive: January 2014

成语接龙41-100 姓名:________ ěr rǔ zhī jiāo jiāo tóu jiē ěr ěr shì mù tīnɡ tīnɡ ér bù wén 尔汝之交 交头接耳 耳视目听 听而不闻 wén jī qǐ wǔ wǔ wén nònɡ mò mò shǒu chénɡ ɡuī ɡuī xínɡ jǔ bù 闻鸡起舞 舞文弄墨 墨守成规 规行矩步 bù bù dēnɡ ɡāo ɡāo zhěn wú yōu yōu ɡuó rú jiā jiā yù hù xiǎo 步步登高 高枕无忧 忧国如家 家喻户晓 xiǎo fēnɡcán yuè yuè xià huā qián qián ɡōnɡ jìn qì qì zhī kě xī 晓风残月 月下花前 前功尽弃…

成语接龙1-40 姓名:________ yì biǎo rén cái cái qì ɡuò rén rén bú zì ān ān bù dànɡ chē 一表人才 才气过人 人不自安 安步当车 chē mǎ yínɡ mén mén tínɡ ruò shì shì jǐnɡ zhī chén chén xīn rú shuǐ 车马盈门 门庭若市 市井之臣 臣心如水 shuǐ luò shí chū chū shén rù huà huà rì ɡuānɡ tiān tiān huānɡ dì lǎo 水落石出 出神入化 化日光天 天荒地老 lǎo shēnɡchánɡtán tán tiān shuō dì dì jiǔ tiān chánɡ chánɡ yè nán mínɡ 老生常谈 谈天说地 地久天长 长夜难明…

五、六年级 《汤姆叔叔的小屋》 1 怯生生 21 温情脉脉 41 秉性 61 栖身之所 81 倾吐 2 端详 22 眷恋 42 老态龙钟 62 随波逐流 82 纠缠 3 连累 23 嚎啕大哭 43 交织 63 酝酿 83 敏捷 4 青红皂白 24 浑浊 44 多愁善感 64 彪形大汉 84 履行 5 一意孤行 25 颤颤巍巍 45 炽热 65 起死回生 85 超凡脱俗 6 苟活 26 笃信 46 便签 66 斟酌 86 孪生 7 隐忍 27 凄风冷雨 47 漩涡 67 不遗余力 87 充沛 8 望风丧胆 28 瘦骨嶙峋 48 养尊处优 68 添置…

   四年级百词(《俄罗斯娃娃的秘密》、《麦小麦》、《弯弯》) 姓名______ 成绩______ 1 表现 21 幕布 41 风飞蝶舞 61 井然有序 81 贫嘴 2 待遇 22 和蔼 42 郑重其事 62 心知肚明 82 窝囊 3 毛茸茸 23 胆怯 43 愠怒 63 捉弄 83 操心 4 谈论 24 警惕 44 馄饨 64 喜讯 84 古怪 5 打算 25 斑斓 45 如梦初醒 65 觉察 85 严厉 6 国境线 26 隐蔽 46 乖巧 66 疑心 86 怏怏不乐 7 决定 27 哽咽 47 嘟哝 67 同病相怜 87 包裹 8 伴奏 28 褪色 48 羡慕 68…

   三年级百词《亲爱的汉修先生》 姓名______ 成绩______ 1 布告栏 21 公平 41 货运 61 原先 81 即使 2 研究 22 竟然 42 雪链 62 示范 82 是否 3 信函 23 兴奋 43 沉默 63 当场 83 一帆风顺 4 心得 24 抱怨 44 袖子 64 或许 84 虚构 5 什锦 25 挑剔 45 纽约 65 正常 85 当初 6 恶心 26 在乎 46 结婚 66 巡视 86 破旧 7 郊外 27 阴暗 47 流浪 67 询问 87 伤感 8 夜以继日 28 龙卷风 48 土匪 68…

《小贝流浪记》 1 猫咪 21 汽车 41 应该 61 继续 81 没错 2 角落 22 盒子 42 眼睛 62 交叉 82 家里 3 地方 23 可怜 43 现在 63 因为 83 动物 4 世界 24 礼物 44 记得 64 终于 84 一起 5 名字 25 长途 45 所以 65 奇怪 85 闪电 6 聪明 26 窗外 46 不动 66 什么 86 平地 7 虫牙 27 草丛 47 飞走 67 变成 87 认出 8 力气 28 周围 48 天空 68 黄色 88…

1 2 3 4
'